Veronica
who is u?
turdqu0ize:

keep fuckin walkin you postman piece of shit
yunggangsta:

やくざ
its been way over a minute